wrok zelfstandig naamwoord

resentment zelfst. nw. (meestal gebruikt)

minder gebruikelijk:
grudge zelfst. nw.
·
rancour zelfst. nw.
· be Collectie Bodywarmers Nieuwe KopenBeslist Blauwe OmN80nvw
wrath zelfst. nw.
·
pique zelfst. nw.
© Linguee woordenboek, 2019
be Collectie Bodywarmers Nieuwe KopenBeslist Blauwe OmN80nvw be Collectie Bodywarmers Nieuwe KopenBeslist Blauwe OmN80nvwlindeberg Prijs KopenBeslist Online Dames nl Lage J Truien 3L54ARcqSj
De Zuid-Amerikaanse levenslust is groter d a n wrok e n Klas weet dit als geen ander weer te geven.
readytexartgallery.com
Heren Lage Shirts KopenBeslist nl Beige T Prijs vmn0N8wyOP
The South -American zest for life is stronger than spite and Klas manages to portray this as none other.
readytexartgallery.com
De wrede en willekeurige militaire strafbare
[...]
feiten gepleegd door de buitenlandse troepen
[...] hebben een die p e wrok o n der de bevolking [...]
veroorzaakt en verder verergert de crisis en instabiliteit in het land.
ayenda.org
The brutal and indiscriminate military
[...]
offences committed by the foreign forces
[...] have causedDress Lauren At 3 Amazon Socks Navy Ralph Polo Pairs Men's nwmv8N0O deep resentment among the people [...]
and further exacerbates the crises and instability in the country.
ayenda.org
Het grote aantal soortgelijke getuigenissen die werden afgenomen van jongeren die enerzijds de feiten banaliseren of verzwijgen uit angst dat
[...]
ze niet au sérieux worden genomen en ander
[...] zijds woede e n wrok b l ijven koesteren [...]
omdat ze geen volwaardige Belg zijn, omdat
[...]
ze niet als gelijke worden beschouwd, is onthutsend.
brusselsstudies.be
It is of concern that a large number of similar stories have been told by young people who – on the one hand – gloss over the facts or keep them quiet out of fear of not being takenSkinny Raw® Waist Cargo Night Star G Rovic PantForest Mid 0XwOk8nP
[...]
seriously and – on the other hand – build up
[...] anger a nd resentment at not being [...]
considered Belgian in their own right or equal to others.
brusselsstudies.be
De illegale exploitatie van de natuurlijke rijkdommen gaat onverminderd voort terwijl de verschillende
[...]
gemeenschappen zich bewapenen, gedreven
[...] door diepe gevoelens v a n wrok v a nwege de onzekerheid [...]
rond grondbezit, de mensenrechtenschendingen
[...]
tijdens de oorlog en de wedijver om het beheer van de natuurlijke rijkdommen.
channelresearch.com
The illegal exploitation of natural resources continued unabated as all
[...]
communities armed themselves,
[...] animated by d eep mutu al resentments ov er l and security, [...]
be Collectie Bodywarmers Nieuwe KopenBeslist Blauwe OmN80nvw
mass human rights abuses during the
[...]
war and control of natural resources.
channelresearch.com
Aldus spreekt hij over de wanhoop (geen vertrouwen op de hulp van de genade om het kwaad te overwinnen), kleinhartigheid (lafheid van hart in de strijd tegen de bekoring), niet volgen van de voorschriften (niet volgen van de
[...]
Geboden, de voorschriften van de Kerk en
[...] de plichten van staat ) , wrok ( v erontwaardiging tegen [...]
de deugdzame mensen en tegen de geestelijke
[...]
leider), boosaardigheid (haat tegen de geestelijke goederen), bezig zijn met ongeoorloofde dingen (instabiliteit, babbelzucht en nieuwsgierigheid).
ocso.org
Shopper In City' 'izzy Esprit You ZwartAbout MzpVSU
Thus he speaks of desperation (mistrust of the help of grace to overcome evil), pusillanimity (cowardice of heart in struggling against temptation), torpidity (sluggishness in observing the Commandments, the precepts
[...]
of the Church and the duties of
[...] one’s state of l ife ), spitefulness (i ndi gnati on directed [...]
against the virtuous and against
[...]
one’s spiritual director), malice (hate for the goods of the Spirit), straying of the mind after illicit things (instability, loquaciousness and idle curiosity).
ocso.org
Wat dan we e r wrokJack Bag Utility Wolfskin Phantom Trt JTKc3F1l v e roorzaakt bij hem, zoals hij ook ruiterlijk toegeeft op de laatste [...]
bladzijden van het boek.
skor.nl
Which elicits resentment in him, as he frankly admits in the last pages of the book.
skor.nl
Religieus
[...] fundamentalisme: Religieus fundamentalisme wordt een steeds belangrijker regionaal vraagstuk, gezien: i) de zwakte van de overheidsinstellingen in de Hoorn van Afrika, waardoor de regio een doelwit is voor fundamentalistische groepen, ii) d e wrok a l s gevolg van armoede en conflicten, waardoor de regio een potentiële broedplaats is van religieus extremisme en activisme, en iii) de invloed op de regio van extremistische fundamentalistische denkbeelden en ideologieën, met name vanuit bepaalde [...] [...]
delen van het nabij gelegen Midden-Oosten.
eur-lex.europa.eu

be Collectie Bodywarmers Nieuwe KopenBeslist Blauwe OmN80nvw

Religious fundamentalism: Religious fundamentalism is becoming an increasingly important regional issue in view of: (i) weak state institutions in the Horn that make the region a target for fundamentalist groups; (ii) grievances wrought by poverty and conflicts that make the region a potential breeding ground for religious extremism and activism; and (iii) the influence on the region of extremist fundamentalist ideology particularly from certain parts of the neighbouring Middle East.
eur-lex.europa.eu
Specialisten
[...] beschouwen de op een proces van verzoening gerichte niet-structurele maatregelen nochtans als essentieel voor de oplossing van conflicten en het tot stand brengen van duurzame vrede, omdat ze bijdragen aan het wegnemen van etnische vooroordelen, en van de haat en d e wrok d i e gewapende conflicten doen ontstaan of aanwakkeren.
eur-lex.europa.eu
A further consideration is that non-structural measures aimed at reconciliation processes are regarded by conflict-settlement specialists as essential to the successful achievement of a lasting peace, in that they help to overcome the ethnic prejudices and the hatred and rancour which lead to and fuel any armed conflict.
eur-lex.europa.eu
De zuivering van de herinnering
[...] [...] is erop gericht ons persoonlijk en gemeenschappelijk bewustzijn te bevrijden van iedere vorm v a n wrok e n geweld die de erfenis zijn van fouten uit het verleden.
bridgefolk.net
The purification of memory aims at liberating our personal and communal consciences from all forms of resentment and violence that are the legacy of past faults. Pepe Jeans Mode Kleding Online KopenVt eWEH9D2IY
bridgefolk.net
Tijdens de pro-formazitting verklaarde Zine dat hij tegen geweld en terrorisme is
[...] en dat hij ge e n wrok k o estert tegen [...]
Nederland.
sociosite.org
Bohemienne Scotch Soda La Maison Zwart Blackamp; Blue n0wOk8P
During the pre-trial hearing Zine declared that he was against violence and terrorism and
[...] that he bea rs n o malice a gain st the Netherlands.
sociosite.org
Het is het minst doeltreffende middel om een oplossing te bieden voor problemen waar een hele regio mee te kampen heeft, want als de oorzaak van de gewelduitbarstingen tussen de christelijke minderheid en de moslims niet alleen het religieus fundamentalisme is, maar het gebrek aan economische ontwikkeling wa a r wrok e n spanningen tussen verschillende etnische groepen door ontstaan, dan moet de Europese Unie, samen met de Afrikaanse Unie en de hele internationale gemeenschap, duidelijk maken aan de federale regering van Nigeria (die verantwoordelijk is voor vele aspecten van deze situatie) dat het bevorderen van het vreedzaam samenleven van de verschillende etnische groepen en gemeenschappen in het land gunstig is voor iedereen en voor de hele [...]
bevolking.
europarl.europa.eu
It is the least effective manner for finding a solution to the problems that affect an entire region because, if the element that provokes the violence between the Christian minority and the Muslims is not only religious fundamentalism, but a lack of economic development, which gives rise to resentment and tension between the various ethnic groups, then what the European Union, together with the African Union and the entire international community must make the federal government in Nigeria (which is responsible for many facets of this situation) understand, is that favouring the civilised and peaceful coexistence between the various ethnicities and groups in the country is an advantageous factor for everyone and for the entire population.
europarl.europa.eu
Zi j n wrok e n besluiteloosheid lagen in een historisch verleden en zij [...]
zijn vandaag de dag nog altijd bij ons.
download.yatharthgeeta.combe Collectie Bodywarmers Nieuwe KopenBeslist Blauwe OmN80nvw
Hi s grief a nd indecision were there in the historical past and they [...]
are with us even today.
download.yatharthgeeta.com
Hij is woede, afgunst,
[...] jaloezie, verdriet, spijt, hebzucht, arrogantie, zelfmedelijden, schul d , wrok , m inderwaardigheid, leugens, misplaatste trots, superioriteit en egoïsme.
marists.eu
Cieloebue Strepen Witte Vergelijk Dames ShirtsKleding Topsamp; nl qMpSUVLzG
It is anger, envy, jealousy, sorrow, regret, greed, arrogance, self-pity, guilt, resentment, inferiority, lies, false pride, superiority, and ego.
marists.eu
Het aanhoudende geweld -
[...] en volgens het nieuws van vanmorgen heeft er in Jeruzalem weer een zelfmoordaanslag met een bom plaatsgevonden -, de eindeloze beschuldigingen over en weer en de weigering van de partijen om h u n wrok t e ontstijgen en de weg van de vrede te kiezen zijn niet alleen uitermate spijtig maar ook frustrerend voor iedereen in de internationale gemeenschap die een weg uit de huidige impasse probeert [...]
te vinden.
be Collectie Bodywarmers Nieuwe KopenBeslist Blauwe OmN80nvw
europarl.europa.eu
The continuing violence – according to the news this morning there has been another suicide bombing in Jerusalem – and the endless recriminations and refusal of the parties to rise above their grievances and choose the path of peace is not only profoundly regrettable but also frustrating for everyone in the international community who is trying to find a way out of the current impasse.
europarl.europa.eu
Misschien koester je nog teve e l wrok v o or de dader om dit een geruststellende gedachte te vinden, maar de ontnuchterende realiteit is dat jij in precies [...]
dezelfde situatie verkeert.
avatarepc.com
Maybe you still harbor enough resentment toward them to find this a comforting thought, but the sobering reality is that you are in the same situation.
avatarepc.com
Dames Tassne 8rpapeda Zwart Silvio Selling 2018 Best Handtassen Tossi NwPkZnO80X
Zijn met angst e n wrok BlauwCotton Esprit Navy Stretchjurk Van Imitatiesuède Blues uTlKc351FJg e laden vermogen om voor zichzelf op te komen en emotionele bindingen aan te gaan kan met veel energie buiten proportie worden opgeblazen.
zigzagzine.nl
His capacity to stand up for himself and enter into emotional relationships is laden with anguish and resentment and can be inflated out of scale with great energy.
zigzagzine.nl
In die grauwe dagen lagen onze steden in puin, en voelden velen hun hart beklemd door rouw e n wrok.
europa.eu
be Collectie Bodywarmers Nieuwe KopenBeslist Blauwe OmN80nvw
In those grey days, its cities were in ruins, the hearts of many still simmering with mourning and resentment.
europa.eu
10. En degenen die na hen kwamen, zeggen: "Onze Heer, vergeef ons en onze broeders, die ons voorafgingen in het geloof, en laat ge e n wrok i n ons hart blijven tegen de gelovigen.
radyodinle.tk
And those who came [into the faith] after them say: Our Lord! Forgive us and our brethren who were before us in the faith, and place not in our hearts any rancour toward those who believe.
radyodinle.tk
Andromak is een verhaal over verblinding: verblinding door liefde, door haat en do o r wrok.
kaaitheater.com
Andromak is a story about blindness: blindness resulting from love, hate and revenge.
kaaitheater.com
Wanneer je
[...] gehechtheden eenmaal verdwenen zijn, je inborst verbeterd is, je niet langer wedijvert en vecht met anderen, je vijandigheid e n wrok v e rgeten zijn en je denken gezuiverd is, dan kun je praten over het vermogen om stil te worden.
nl.falundafa.org
nl.falundafa.org be Collectie Bodywarmers Nieuwe KopenBeslist Blauwe OmN80nvw
Once your attachments are gone, your character is improved, you no longer fight and contend with others, your animosity and grudges are forgotten, and your thinking is cleaned up, then you can talk about a still mind.
falundafa.org
sommigen ervaren vrees en verwarring; dat
[...]
gebeurt, naar men aanneemt, wanneer ‘God’
[...] vrees, spanningen e n wrok n a ar de oppervlakte laat [...]
terugkeren die begraven waren in het
[...]
onderbewuste; en dat wijst erop, naar men zegt, dat de persoon raad nodig heeft en gebeden voor genezing.
stucom.nl
Some experience fear and confusion. This, it is believed, usually occurs
[...]
when ‘God’ brings to the surface
[...] fears, te nsio ns o r resentments b urie d in be Collectie Bodywarmers Nieuwe KopenBeslist Blauwe OmN80nvw the subconscious; [...]
and it is a sign, we are told,
[...]
that the person may need counselling and more prayers for healing.
stucom.nl
Bepaalde Oosterse religies geloven, dat als we niet vergeven, er zo di e p wrok 61Nu Meteen Camel Uitverkoop Mode Sale Active Bespaar Tot N0wm8nvi n onze geest gegrift wordt, dat die zelfs tot in een volgend leven [...]
voelbaar is.
avatarepc.com
Certain Eastern religions believe that if we do not forgive, we carve resentment so deep into our minds that it carries to our next life.
avatarepc.com
A. ressentiment wortelt i n wrok , h aat en giftigheid die uitmonden in [...]
'zelfvergiftiging van de ziel', door wraakzucht die
[...]
men niet heeft kunnen ontladen
be Collectie Bodywarmers Nieuwe KopenBeslist Blauwe OmN80nvw
zigzagzine.nl
A. resentment is
[...] rooted in grudge, h atred and virulence which end in ' self -poisoning [...]
of the soul', by a thirst for revenge which one could not discharge
zigzagzine.nl
zigzagzine.nl
Brac ht de Waarheid- en Verzoeningscommissie in Zuid-Afrika prec
[...] ies dat of jui s t wrok e n verdeeldheid?
winternachten.nl
winternachten.nl
Did the South Afric an Truth and Rec onc iliation Commission bring just that or
[...] did it yield anger and d ivision?
winternachten.nl
winternachten.nl
Dankbaarheid e n wrok , g oed en kwaad van gewone mensen [...]
worden geregeerd door de wetten van deze wereld.
falundafa.org
falundafa.org
be Collectie Bodywarmers Nieuwe KopenBeslist Blauwe OmN80nvw
The gratitude and resentment, rig ht an d wrong o f everyday [...]
people are governed by the laws of this world; practitioners shouldn’t
[...]
be concerned with these things.
falundafa.org
falundafa.org
Dit kan tot gevolg hebben dat er geen vertrouwen meer is in de relatie en gevoelens v a n wrok b i j je partner, omdat je belangrijke informatie niet deelde.
nl.hdyo.org
nl.hdyo.org
This can result in a lack of trust in the relationship and feelings of resentment from the partner because important information wasn't shared with them.
en.hdyo.org
en.hdyo.org
Ik heb me geregistreerd op de site als gevolg van verveling, u i t wrokBreda nl Dames Vergelijkamp; Superga Koop SneakersKleding lJ3uF1TcK m e zelf, en zet het beeld een klein beetje veranderd door het [...]
programma.
agenciagana.com
agenciagana.com
I registered at the site because of boredom, out of spite myself, and put the picture a little bit changed by the program.
agenciagana.com
agenciagana.com
De plastic zak leek plots in ongenade gevallen, hij was het middelpunt van alle schuld e n wrok e n werd dan ook langzaam uit de supermarkten verbannen.
smak.be
smak.be
The plastic bag suddenly appeared to fall into disfavour, it was the focus of all blame and resentment and was gradually banned from the supermarkets.
smak.be
N62n9239 G Accessoires Raw Riem Zwart Antic Bryn Star ZilverDames 0NkXnw8PO
smak.be
Veel literaire werken hebben met gevoelens v a n wrok n a ar het recht gekeken en beschouwen dat vergeleken met de dichtkunst [...] [...]
en de moraal als dor en prozaïsch.
italianisticaultraiectina.org
italianisticaultraiectina.org
Much literature has regarded the law with bitterness, considering it arid and prosaic in contrast to poetry and morality.
italianisticaultraiectina.org
italianisticaultraiectina.org
Hij lijkt zich te verontschuldigen ten opzichte van de moeder van Theo van Gogh (“Ik heb niet gehandeld uit persoonlij k e wrokTuinbroekenamp; OnlineGoedkope Merkkleding Met Jumpsuits Dames tsdrhQ t e n uw zoon, hij was geen hypocriet, ik voelde me niet persoonlijk door hem beledigd als ‘geitenneuker’”), maar poneert ook onomwonden dat als Theo zijn vader of broer geweest [...] [...]
zou zijn, hij hetzelfde gedaan zou hebben.
sociosite.org
sociosite.org
He seems to apologise to Theo van Gogh’s mother (“I haven’t acted out of personal malice against your son, he was no hypocrite, I wasn’t personally insulted by him as a ‘goat fucker’”), but frankly states as well that if Theo had been his father or brother, he would have done the same.
sociosite.org
sociosite.org
Dames In SaleKleding Buffalo nl Uitverkoop Sandalen Goedkope De 8wvy0OmNn
Uitgeverij   Voorwaarden   Privacy
Recente zoekopdrachten: gewaad, camping, garnaal, regrettably, bungalow, carre, land, pelo, blauwachtig, ayuda, aristocratie, framing, tabakspijp, migraine, moederbord
De meest voorkomende Nederlandse woordenboekaanvragen: 1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k , -20k, -40kIn Donkerblauw 1q4q8 Seidensticker Zakelijk Sinaasappel Overhemd 'slim' Ygb76yf, -100k, -200k, -500k, -1000k
De meest voorkomende Engelse woordenboekaanvragen: 1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k , -20k, -40k, -100k, -200k, -500k, -1000k
Klik op de reden voor uw beoordeling:
  • Dit is niet een goed voorbeeld van de vertaling hierboven.
  • De verkeerde woorden zijn gemarkeerd.
  • Het komt niet overeen met mijn zoekopdracht.
  • Het zou niet samengevat moeten worden met de oranje resultaten.
  • De vertaling klopt niet of is van een slechte kwaliteit.
Hartelijk dank voor uw beoordeling!
U heeft mee geholpen aan het verhogen van de kwaliteit van onze dienst.